Privacy Policy v6 (23/11/2022)

De privacy van onze gebruikers is voor ons van groot belang. Deze privacy policy (hierna: “Privacy Policy”) legt uit op welke wijze Scrada uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt wanneer u gebruik maakt van de applicatie Scrada (hierna: “App”), de Scrada website, te bereiken via *.scrada.be (hierna: “Website”) en de daarop aangeboden diensten (hierna: “Diensten”). Wanneer u gebruik maakt van de Website, maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Als gevolg hiervan worden er ook persoonsgegevens over u verzameld en verwerkt. Indien u hier meer over wenst te weten, vragen wij u ons Cookiebeleid hieronder door te lezen.

1. Algemeen

1.1 Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Scrada BV, Windgat 15, 9521 Sint-Lievens-Houtem, België, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0793.904.121 (hierna: “Scrada”, “wij”, “ons”). U kan ons bereiken via info@scrada.be.

1.2. Elk begrip beginnende met een hoofdletter moet begrepen worden zoals gedefinieerd in deze Privacy Policy. Waar nodig gelet op de context zullen enkelvoudige woorden begrepen worden als eveneens omvattende hun meervoud en omgekeerd.

1.3. Waar gerefereerd wordt aan bepaalde wetgeving en daarbij horende uitvoerende maatregelen, zal dergelijke referentie eveneens worden geacht alle toekomstige wijzigingen, vervangingen of annuleringen van deze wetgeving en maatregelen te omvatten.

1.4. Scrada behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Zulke wijzigingen, aanvullingen of vervangingen zullen u ter kennis worden gebracht via de App of de Website. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, aanvullingen of vervangingen, vragen we u een e-mail te sturen naar het emailadres vermeld in artikel 1.1. Indien we van u geen bericht ontvangen binnen de drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via de App of de Website ter kennis werden gebracht, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

2. Categorieën van persoonsgegevens die we verwerken

2.1. Wanneer u zich als gebruiker registreert of gebruik maakt van de App, de Website en de Diensten, verkrijgen we persoonsgegevens van uzelf. De persoonsgegevens die we aldus kunnen verzamelen en verwerken, zijn:

 • Technische informatie geassocieerd met het toestel dat u gebruikt, zoals onder meer IP-adres, inlogtijd, en welke onderdelen u gebruikt.

2.2. Wanneer u gebruik maakt van de Diensten, verzamelen wij:

 • Identiteitsgegevens: naam en voornaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, BTW-nummer, BTW-type, accountant en facturatietype.
 • Accountgegevens: gebruikersnaam en inloggegevens.
 • Contactgegevens: woonadres, bedrijfsadres, locatie van vestiging voor de dagboeken, emailadres, taalvoorkeur en telefoonnummer. Deze omvatten de correspondentiegegevens met en uitgaande van Scrada, alsook de communicatievoorkeuren.

2.3. Wanneer u ons uw visitekaartje geeft of op een andere manier met ons in contact treedt op een evenement waar wij aanwezig zijn, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • De algemene identiteitsgegevens die op uw visitekaartje vermeld staan, zoals mogelijks uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waar u werkzaam bent, en uw functie;
 • Uw afbeelding.

3. De doeleinden waarvoor en juridische grondslag waarop wij gegevens verwerken

3.1. Scrada verwerkt uw persoonsgegevens om u te registreren en om de App, de Website en Diensten te kunnen verstrekken. Hiervoor beroepen wij ons op de noodzakelijkheid van deze verwerking om de overeenkomst tussen u en ons te kunnen uitvoeren.

3.2 Scrada kan de in 2.2 en 2.3 vermelde gegevens verwerken om te communiceren over commerciële boodschappen. Hiervoor beroepen we ons op uw toestemming voor deze communicatie. U kan steeds uw toestemming voor deze communicatie intrekken. Door uw toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gaat u er mee akkoord dat deze persoonsgegevens verwerkt worden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

3.3. Scrada kan uw persoonsgegevens verwerken om de op ons rustende wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen alsook gepast gevolg te kunnen geven aan ieder geldig verzoek tot informatie en inlichtingen vanwege overheidsinstanties, gerechtelijke instanties, politie en andere bevoegde overheidsorganen. Hiervoor beroepen wij ons op de noodzakelijkheid van deze verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

3.4. Scrada kan uw persoonsgegevens verwerken om statistische analyses uit te voeren, om onderzoek uit te voeren, om de App, Website, de Diensten en andere diensten te verbeteren en om nieuwe diensten te ontwikkelen. Hiervoor beroepen wij ons op de noodzakelijkheid van de verwerking voor de behartiging van onze eigen legitieme belangen. De hier vermelde belangen zijn enerzijds het belang om een dienstverlening van hoge kwaliteit te kunnen blijven bieden en anderzijds het belang om nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

3.5. Scrada kan uw persoonsgegevens verwerken om een derde partij te informeren in het geval van een mogelijke overname, fusie, splitsing of soortgelijke operatie. Hiervoor beroepen we ons op de noodzakelijkheid van de verwerking voor de behartiging van onze eigen legitieme belangen. Het hier vermelde belang betreft ons vennootschappelijk en commercieel belang.

3.6. Scrada kan uw persoonsgegevens verwerken om de legitieme belangen van ons of een derde partij te behartigen, indien uw gebruik van de App, Website en de Diensten één van de volgende gevallen van misbruik uitmaakt: (a) een schending van de toepasselijke wetgeving en gebruiksvoorwaarden of van de rechten van derden; (b) een dreiging ten aanzien van de veiligheid van de App, Website en de Diensten of de onderliggende infrastructuur, systemen en diensten, zoals, maar niet uitsluitend, ten gevolge van virussen, malware, spyware of andere vormen van kwaadaardige softwarecode; (c) het uiten van haat, discriminatie, racisme, laster, eerroof of enige andere uiting die moet worden opgevat als schadelijk, kwetsend of op enigerlei wijze als illegaal.

4. Locatie en transfer

4.1. Scrada deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Onderaannemers en partners van Scrada met wie wij een overeenkomst hebben en die ons helpen de App, Website en de daarbij horende functionaliteiten ter beschikking te stellen, zoals IT-dienstverleners en financiële dienstverleners;
 • Derde partijen met wie wij onderhandelingen voeren in het kader van fusies, overnames of soortgelijke operaties.

4.2. Scrada geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen zonder uw toestemming hiertoe. Wanneer u echter onze sociale mediakanalen gebruikt, begrijpt u dat uw persoonsgegevens door onze sociale mediaproviders verwerkt worden. Meer informatie over hoe deze partijen uw persoonsgegevens verwerken, kan u in hun respectievelijke privacy policies vinden.

4.3. Uw persoonsgegevens worden enkel in de Europese Unie verwerkt.

5. Kwaliteitsgaranties

5.1. Scrada doet haar uiterste best om enkel die persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn om de doeleinden onder artikel 3 na te streven.

5.2. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zolang als nodig om de doeleinden onder artikel 3 te kunnen realiseren. Van zodra deze termijn is verstreken zal Scrada uw persoonsgegevens de-identificeren, tenzij:

 • Scrada of een andere derde partij een belang heeft om uw persoonsgegevens in geïdentificeerde vorm aan te houden en dit belang zwaarder doorweegt dan uw fundamentele rechten;
 • Een wettelijke of reglementaire verplichting dan wel een gerechtelijk of administratief bevel Scrada ervan weerhoudt.

5.3. Scrada zal de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, diefstal alsook accidenteel verlies, onbedoelde wijziging of vernietiging. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot de personeelsleden van Scrada en van de door ons aangestelde dienstverleners die daadwerkelijk toegang nodig hebben om de doeleinden vermeld in artikel 3 te kunnen realiseren. Alle personeelsleden die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gebonden door een vertrouwelijkheidsverplichting. U begrijpt echter dat veiligheid een inspanningsverbintenis inhoudt en dat een volledige garantie op veiligheid onmogelijk is.

6. Uw rechten

6.1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Scrada ten gevolge van uw gebruik van de App, de Website en de Diensten. Scrada behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend met het oog op het veroorzaken van overlast of schade aan Scrada.

6.2. U hebt het recht om te vragen dat eventuele onjuiste persoonsgegevens gratis worden gecorrigeerd. Als een verzoek om correctie wordt ingediend, gaat dit vergezeld van bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor de correctie wordt gevraagd.

6.3. U hebt het recht om de toestemming die gegeven werd onder clausule 3.2 op elk moment in te trekken.

6.4. U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden uiteengezet in artikel 3. Een verzoek om verwijdering zal evenwel afgewogen worden ten aanzien van:

 • Een legitiem belang van Scrada of een andere derde partij om uw persoonsgegevens in geïdentificeerde vorm aan te houden waarbij dit belang zwaarder doorweegt dan uw fundamentele rechten;
 • Een wettelijke of reglementaire verplichting dan wel een gerechtelijk of administratief bevel dat Scrada ervan weerhoudt uw persoonsgegevens te verwijderen.

In plaats van om verwijdering te vragen, kunt u ook vragen dat Scrada de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken als (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld onder artikel 3, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

6.5. U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens in de gevallen bepaald in de artikelen 3.4, 3.5 en 3.6 als u in staat bent te bewijzen dat uw specifieke omstandigheden dergelijke oppositie rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter wordt gekwalificeerd als direct marketing, hebt u het recht om zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.

6.6. U hebt het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt.

6.7. Indien u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kan u zich in rechtstreeks richten tot Scrada door een e-mail sturen naar info@scrada.be.

De e-mail waarmee u vraagt om een recht uit te oefenen, zal niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat vereist is voor het afhandelen van uw verzoek.

Ieder verzoek moet duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit overeenkomstig de artikelen 6.1 tot en met 6.6 vereist is. Het moet ook worden gedateerd en ondertekend en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart of een ander document waarmee u uw identiteit bewijst.

Zodra dit verzoek door ons wordt ontvangen, zal u zo spoedig mogelijk de bevestiging krijgen van ontvangst van dit verzoek. Als het verzoek geldig blijkt, zal dit zo snel als redelijkerwijze mogelijk is gevolg krijgen en dit uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek.

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Scrada, dan kunt u altijd contact opnemen ons via het e-mailadres vermeld in dit artikel. Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookies v1 (23/11/2022)

Hoe wij met cookies omgaan leest u in onze 'Verklaring over cookies op SCRADA' hieronder.

Opslaan van gegevens

Deze website bevat geen (contact)formulieren en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Scrada en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Scrada heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Scrada geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Scrada een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van scrada.be te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Scrada BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.